MFO

"3 מסכי LED חיצוניים למטרת העברת מידע בבסיסי הכוח "

בפרויקט זה נתבקשה חברת VISUALED להקים 3 מסכי LED חיצוניים למטרת העברת מידע בבסיסי הכוח (אחד ליד רפיח ואילו השני ליד שרם אה שייח). עבודת תכנון המסכים, התקנתם ותחזוקתם בוצעה על ידי חברת VISUALED כאשר צוות החברה ביקר במצרים במהלך תקופת היישום. חברת VISUALED הייתה אמונה על מכלול היישום לרבות קונסטרוקציות ייעודיות אותן הובילה החברה בתאום עם הכוח. גדלי המסכים עמדו על כ-5 מ"ר כל אחד וכללו שימוש בגוון LED אדום בלבד. התוכן ששודר למסכים עודכן באמצעות פתרונות תקשורת אלחוטיים שנועדו להתגבר על הקושי באזורים מדבריים אלו.